Quli b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

website www.quli.nl
adres Quli b.v. Zonneoordlaan 17
6718 TK
Ede
e-mail info@quli.nl
telefoon 026-7920000

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quli b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij maken onderscheid tussen drie categorieën persoonsgegevens.
De eerste categorie betreft de (medische/zorg) persoonsgegevens die wij van je gekregen hebben. Denk bijvoorbeeld aan je naam en telefoonnummer. Denk ook aan eventuele documenten die je achterlaat in je persoonlijke dossier in Quli, die zeer gevoelig kunnen zijn. De tweede categorie betreft gegevens die je via Quli rechtstreeks uitwisselt met de zorgaanbieders waarvan je zelf of je naasten diensten afnemen/verkrijgen. De derde categorie omvat het gebruik van de gegevensdiensten uit het MedMij Afsprakenstelsel.

Als het gaat om gegevens uit de eerste en derde categorie, ziet Quli b.v. zichzelf als "verantwoordelijke" in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG en het MedMij Afsprakenstelsel. Het doel van de verwerking is het namens jou opslaan en verwerken van gegevens. Omdat wij Quli b.v. hierbij zien als verantwoordelijke, hebben wij ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (vroeger bekend onder de naam College Bescherming Persoonsgegevens).

Als het gaat om persoonsgegevens uit de tweede categorie is Quli b.v. op de eerste plaats aanbieder van het Quli-platform. Zij is niet verantwoordelijk voor de informatie die via de applicaties van zorgaanbieders wordt aangeboden, opgeslagen en verwerkt. Die verantwoordelijke is de zorgaanbieder wiens applicatie wordt gebruikt. Immers, je hebt met die zorgaanbieder een directe relatie (denk bijvoorbeeld aan een geneeskundige behandel- of zorg-overeenkomst). Quli b.v. bepaalt voor die tweede categorie niet de doelen en middelen van verwerking van uw gegevens en is daarmee in beginsel voor die categorie persoonsgegevens geen "verantwoordelijke" in de zin van de AVG. Wel is Quli b.v. te zien als een "verwerker" in de zin van de AVG. Daarom maken wij met aangesloten zorgverleners afspraken over hoe wij persoonsgegevens namens hen verwerken. Deze afspraken liggen vast in een Bewerkersovereenkomst (t/m 2017) of Verwerkersovereenkomst vanaf medio 2018, die bij Quli b.v. aanvullend zijn op Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn en op de Overeenkomsten die wij met zorgaanbieders sluiten. In sommige gevallen sluiten wij specifieke Verwerkersovereenkomsten met zorgverleners als de algemene Verwerkersovereenkomst niet volstaat.

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het afdoende beveiligen van je apparaten. Zoals bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@quli.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Quli b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Quli b.v. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quli b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quli b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quli b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Quli b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/ themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Quli b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fg@quli.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Quli b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quli b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@quli.nl.

Heeft u vragen over uw privacy bij het gebruik van deze website, dan kunt u deze stellen aan onze functionaris gegevensbescherming. Hiervoor dient u een mail te sturen naar fg@quli.nl. Wij nemen uw vragen zo snel mogelijk in behandeling en beantwoorden uw vragen binnen 4 weken.

 

Privacyverklaring v5.0 - Quli B.V. - Ede - 1 september 2022